Betrokkenheidsbeleid

Inleiding
Het pensioenfonds belegt in het belang van haar deelnemers en houdt rekening met de maatschappelijke rol die daarmee gepaard gaat. Het beleggingsbeleid is beschreven en vastgelegd in het Strategisch beleggingsbeleid 2021-2023 en aanvullend is een beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen en een implementatieplan opgesteld. De uitgangspunten van het beleid zijn opgenomen in de Verklaring inzake beleggingsbeginselen. In het verlengde van het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen wordt op deze pagina specifiek het betrokkenheidsbeleid vastgelegd.
 
Deelnemers dienen goed geïnformeerd te worden over hoe het pensioenfonds de ingelegde middelen belegt. Wetgeving ondersteunt deze behoefte door eisen te stellen aan die informatie. Zo is er op Europees niveau onder andere de herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn Shareholders Rights Directive II (SRDII), die in november 2019 omgezet is in nationale wetgeving.
 
In dit betrokkenheidsbeleid verstrekt het pensioenfonds de informatie voor deelnemers omtrent transparantie en langetermijnaandeelhouderschap waar in deze richtlijn om wordt gevraagd. Dit betreft de beleggingen in aandelen. De wijze waarop in andere categorieën betrokkenheid wordt toegepast, is terug te vinden in het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen onder de noemer 'Engagement'.
 
Maatschappelijk verantwoord beleggen: stemgedrag en betrokkenheidsbeleid
Het pensioenfonds belegt het vermogen niet direct in aandelen van ondernemingen, maar maakt gebruik van beleggingsfondsen van geselecteerde vermogensbeheerders. Het bestuur acht het van belang dat de vermogensbeheerder die namens het pensioenfonds de gelden beheert, zich als een betrokken aandeelhouder gedraagt. Dit betekent dat het pensioenfonds van deze vermogensbeheerder verwacht een stembeleid te hebben en dat actief gebruik wordt gemaakt van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin voor het pensioenfonds wordt belegd. Bij de selectie van vermogensbeheerders is dat dan ook éénn van de selectiecriteria.
 
In dialoog met haar aandeelhouders kunnen ondernemingen beïnvloed worden op hun houding en gedrag, meer in het bijzonder gestimuleerd worden op het beter toepassen van ESG-factoren in hun beleid (Environmental, Social, Governance ofwel duurzaamheidsfactoren op het gebied van milieu, maatschappij en besturing). Aandeelhouders stimuleren ondernemingen om verbeteringen door te voeren in hun bedrijfsvoering op de gebieden corporate governance, maatschappij en arbeidsomstandigheden en het milieu. Deze vorm van beïnvloeding (ook wel met engagement geduid) wordt door het pensioenfonds ook als een belangrijke middel in het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen beschreven. Net als bij het stembeleid is het pensioenfonds aangewezen op het engagementbeleid van de geselecteerde vermogensbeheerders. Jaarlijks worden de vermogensbeheerders geëvalueerd, waarbij uitvoering van dit betrokkenheidsbeleid nadrukkelijk onderdeel is. Bij de selectie van vermogensbeheerders weegt het pensioenfonds het betrokkenheids- en stembeleid van de betreffende managers mee.
 
Voor de aandelenbeleggingen wordt vanaf medio 2021 gebruik gemaakt van Northern Trust Asset Management. Voor de toepassing van het stembeleid en engagementbeleid wordt verwezen naar de publicaties op de website van Northern Trust Asset Management: engagementbeleid en stembeleid.