Beleid Sustainable Finance Disclosure Regulation

Het pensioenfonds neemt maatschappelijk verantwoord beleggen mee bij haar investeringsbeslissingen. Echter, het pensioenfonds weegt niet specifiek mee wat de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn op de duurzaamheidsfactoren, zoals gedefinieerd in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

De redenen hiervoor zijn de omvangrijke rapportageverplichtingen. Voor pensioenfondsen die ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meewegen, geldt dat zij ook over een groot aantal indicatoren zullen moeten rapporteren. Het pensioenfonds is daarbij ook afhankelijk van de gegevens over ongunstige effecten die de vermogensbeheerders kunnen aanbieden. Dit kan mogelijkerwijs leiden tot additionele, arbeidsintensieve en dure rapportages. Vanwege deze kosten sluit dit niet aan bij de eerste doelstelling van het pensioenfonds om met grote mate van zekerheid nominale pensioenen uit te keren.
 
Het pensioenfonds wil eerst toetsen of zij aan deze rapportageverplichtingen kan voldoen, voordat zij er voor kiest de ongunstige effecten, conform SFDR-vereisten, mee te wegen in de beleggingsbeslissingen.