Commissie integraal risicomanagement

De commissie integraal risicomanagement is verantwoordelijk voor het doen van voorstellen en implementeren van een aanpak en inrichting van integraal risicomanagement voor zowel de financiële als de niet-financiële risico's, ter besluitvorming door het bestuur. Ook is aan de commissie integraal risicomanagement de operationele invulling van de sleutelfunctie risicobeheer toebedeeld.

De leden van de commissie integraal risicomanagement zijn Ad Jansen (voorzitter), Richard Bons en Roland Hoogendam. Remco Dijkstra neemt als toehoorder deel aan vergaderingen van de commissie integraal risicomanagement. Rob Smeets woont de vergaderingen tevens bij en heeft een adviserende stem.