Beleggingsovertuigingen

Het bestuur heeft een aantal beleggingsovertuigingen geformuleerd, die het kader vormen waarbinnen het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd. Deze beleggingsovertuigingen zijn als volgt:
 
 • Er wordt belegd in het belang van de deelnemers.
   
 • Er wordt zodanig belegd dat de kwaliteit, de veiligheid en de liquiditeit van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd (voorzichtigheidsbeginsel).
   
 • Er wordt alleen belegd in beleggingscategorieën en -producten die transparant en uitlegbaar zijn en waarvan de risico's duidelijk zijn.
   
 • De gelden die ter dekking van de technische voorzieningen worden aangehouden, worden zoveel mogelijk belegd op een wijze die strookt met de aard en de duur van de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen.
   
 • Er is voor gekozen om in de basis passief te beleggen (indexbeleggen).
   
 • Actief beleggen loont in inefficiënte markten en in markten die niet met passief beleggen zijn te benaderen.
   
 • Er wordt alleen belegd in derivaten voor zover dit past binnen het beleggingsbeleid en voor zover de risicokarakteristieken van de betreffende derivaten voldoende bekend zijn.
   
 • Gezien het lange termijn karakter van de verplichtingen richt het Stichting Pensioenfonds Xerox zich bij het formuleren van de beleggingsstrategie primair op de lange termijn. De beleggingsstrategie kan worden beïnvloed door korte termijn beperkingen en overwegingen (zoals regelgeving en liquiditeit).
   
 • Hoewel sommige beleggingen en/of strategieën in potentie interessant kunnen zijn, kunnen praktische beperkingen (omvang pensioenfonds, middelen, transactiekosten, andere kosten, enzovoort) een argument vormen om hierin niet te investeren.
   
 • Diversificatie is belangrijk. Door een goede spreiding over de beleggingscategorieën, regio's, landen en beleggingsstijlen wordt een optimale verhouding tussen risico en rendement behaald. Risico's die naar verwachting niet beloond worden, worden deels of geheel afgedekt.
   
 • Risico's dienen altijd bewust genomen te worden en gebaseerd te zijn op de verwachting dat het risico wordt beloond. Dit vereist dat:
  - het te verwachten rendement realistisch is en voldoende compensatie biedt voor het aanvullende risico; of
  - het risico middels diversificatie resulteert in een lager risico voor de totale portefeuille.
   
 • Het vaste karakter van de pensioenpremie wordt meegenomen voor de totale portefeuille.
   
 • Het bestuur is zich er van bewust dat risico's door de tijd heen variëren, net als de verwachte vergoedingen voor het nemen van bepaalde risico's, maar ook dat noch de onmiddellijke noch de verder in de toekomst gelegen omgeving met zekerheid vastgesteld kan worden.
   
 • De beleggingsstrategie moet dan ook flexibel zijn en aangepast kunnen worden aan veranderende omstandigheden, daarbij inbegrepen de marktomstandigheden, de solvabiliteit van het pensioenfonds en veranderingen in regelgeving. Herijking van de beleggingsmix is van belang, onder meer omdat rendement/risicoprofielen veranderen. Daarbij spelen waarderingsniveaus, economische cycli, marktsentimenten en staartrisico's een rol. Staartrisico's zijn risico's waarop de kans dat ze zich voordoen klein is, maar de gevolgen erg groot kunnen zijn.
   
 • Beleggingen in de aangesloten werkgevers worden gemeden.