Geschiktheidsbevordering

Het bestuur draagt er zorg voor dat wordt voldaan aan alle geschiktheidseisen die op basis van wet- en regelgeving aan de leden van het bestuur worden gesteld. Het bestuur stelt een geschiktheidsplan vast, waarmee het zorgdraagt voor een doorlopend programma om de geschiktheid van de leden van het bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden of te ontwikkelen (permanente educatie).

Voor de geschiktheidsbevordering gaat het bestuur uit van de eisen die zijn vastgelegd in de Beleidsregel geschiktheid 2012 van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten, de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie en de Wet versterking bestuur pensioenfondsen.

De leden van het bestuur worden periodiek op de volgende gebieden getoetst:
  • het besturen van een organisatie;
  • relevante wet- en regelgeving;
  • pensioenregelingen en pensioensoorten;
  • financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering;
  • administratieve organisatie en interne controle (AO/IC);
  • communicatie; en
  • uitbesteding.

Het bestuur evalueert periodiek het functioneren, zowel voor het collectief als per individueel lid van het bestuur, met als doel de successen te benoemen en de zwakke plekken te identificeren en die te verbeteren door passende maatregelen.