Beleggingsbeleid

Algemene doelstelling
Het beleggingsbeleid is afgestemd op bescherming van nominale pensioenaanspraken met een redelijke kans op toeslagverlening. De bijbehorende doelstelling van het beleggingsbeleid is: 'het op lange termijn realiseren van een zo hoog mogelijk rendement bij een acceptabel risico, rekening houdend met de verplichtingenstructuur van het pensioenfonds'.

Beleggingsmix
Het pensioenfonds belegt wereldwijd in vastrentende waarden, aandelen, vastgoed en grondstoffen. De keuze voor de strategische gewichten van de verschillende assets is gebaseerd op een Asset Liability Management-studie die in 2016 is uitgevoerd.
 
Core satellite-benadering
Het pensioenfonds belegt op basis van een core satellite-benadering: een matchingportefeuille met swaps en wereldwijde aandelen (volwassen markten) vormt de kern (core) van het beleggingsbeleid, aangevuld met beperkte belangen in bedrijfsleningen, high yield obligaties, aandelen in opkomende landen, vastgoed en grondstoffen (de satellieten). Door deze diversificatie wordt getracht bij een gelijkblijvend of licht lager risico een hoger rendement te realiseren.
 
Rebalancing 
Het bestuur heeft bandbreedtes gedefinieerd waarbinnen de afzonderlijke beleggingscategorieën door waardeontwikkelingen mogen bewegen. Zodra een beleggingscategorie buiten de bandbreedte valt, vindt een herschikking in de portefeuille plaats, tenzij het bestuur anders besluit. Dit proces van risicomanagement wordt 'rebalancing' genoemd.

Risicomanagement 
De in het beleggingsplan opgenomen allocaties en bijbehorende bandbreedtes worden door de beleggingscommissie tijdens elke commissievergadering besproken aan de hand van de Institutional Risk Management-monitor van de custodian. Hierin wordt het actuele risico van de beleggingen ten opzichte van de verplichtingen (tracking error) vergeleken met het vastgestelde risicobudget.