Beleggingsbeleid

Algemene doelstelling
Het beleggingsbeleid is afgestemd op bescherming van nominale pensioenaanspraken met een redelijke kans op toeslagverlening. De bijbehorende doelstelling van het beleggingsbeleid is: 'het op lange termijn realiseren van een zo hoog mogelijk rendement bij een acceptabel risico, rekening houdend met de verplichtingenstructuur van het pensioenfonds'.

De primaire doelstelling van het pensioenfonds is aldus het verzorgen van de pensioenuitkeringen en het streven naar toeslagverlening. Vervolgens wil het pensioenfonds graag een bijdrage leveren aan een betere maatschappij.

Beleggingsproces
Doelstelling, beleggingsovertuigingen, risicohouding en ambitie vormen de uitgangspunten voor het beleid. Dit wordt door middel van een Asset Liability Mangement-studie en investment cases uitgewerkt in een strategisch beleggingsbeleid. Met behulp van een risicobudgetstudie wordt dit beleid verfijnd en geconcretiseerd tot een beleggingsplan. De uitvoering hiervan vindt vervolgens plaats bij de verschillende vermogensbeheerders. De monitoring hierop door de beleggingsadviescommissie, door de vermogensbeheerders en door de custodian is input voor verschillende vormen van evaluatie.
 
Core satellite-benadering
Het pensioenfonds belegt op basis van een core satellite-benadering: een matchingportefeuille met swaps en wereldwijde aandelen (volwassen markten) vormt de kern (core) van het beleggingsbeleid, aangevuld met beperkte belangen in bedrijfsleningen, high yield obligaties, aandelen in opkomende landen, vastgoed en grondstoffen (de satellieten). Door deze diversificatie wordt getracht bij een gelijkblijvend of licht lager risico een hoger rendement te realiseren.
 
Rebalancing 
Het bestuur heeft bandbreedtes gedefinieerd waarbinnen de afzonderlijke beleggingscategorieën door waardeontwikkelingen mogen bewegen. Zodra een beleggingscategorie buiten de bandbreedte valt, vindt een herschikking in de portefeuille plaats, tenzij het bestuur anders besluit. Dit proces van risicomanagement wordt 'rebalancing' genoemd.

Risicomanagement 
De in het beleggingsplan opgenomen allocaties en bijbehorende bandbreedtes worden door de beleggingsadviescommissie tijdens elke commissievergadering besproken aan de hand van de Institutional Risk Management-monitor van de custodian. Hierin wordt het actuele risico van de beleggingen ten opzichte van de verplichtingen (tracking error) vergeleken met het vastgestelde risicobudget.