Diversiteitbeleid

De Code Pensioenfondsen geeft een beschrijving van de mate van diversiteit die de pensioensector nastreeft. Het bestuur onderschrijft die normen en tracht daar als volgt invulling aan te geven.

Er wordt gestreeft naar diversiteit in de samenstelling van het bestuur en het verantwoordingsorgaan. Onder diversiteit wordt het volgende verstaan (de diversiteitdoelstelling):
  • De samenstelling van het bestuur en het verantwoordingsorgaan is complementair en vormt een redelijke afspiegeling van de belanghebbenden.
  • In het bestuur en in het verantwoordingsorgaan hebben ten minste één man en één vrouw zitting.
  • In het bestuur en in het verantwoordingsorgaan hebben ten minste één lid boven de leeftijd van veertig jaar en één lid beneden de leeftijd van veertig jaar zitting.
     
Gegeven de huidige samenstelling van zowel het bestuur als het verantwoordingsorgaan zullen stappen genomen moeten worden om de diversiteit te vergroten. Daartoe zal het volgende ondernomen worden:
  • bij zowel de oproep tot kandidaatstelling als in het functieprofiel wordt de diversiteitdoelstelling benadrukt;
  • bij de werving van kandidaten worden mensen die passen bij de diversiteitdoelstelling aangemoedigd zich kandidaat te stellen;
  • toetsing van kandidaten gebeurt mede aan de hand van de diversiteitdoelstelling.

Jaarlijks beoordeelt het bestuur of de diversiteitdoelstelling behaald wordt en of aanvullende maatregelen nodig zijn.