Goed pensioenfondsbestuur

Een pensioenfonds richt zijn organisatie zodanig in dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in artikel 143 van de Pensioenwet. Een beheerste en integere bedrijfsvoering bestaat volgens De Nederlandsche Bank uit:
 
 • Beheersen van de fondsprocessen en -risico's waarbij sprake is van:
  - adequate administratieve organisatie en interne controle;
  - adequate controlemechanismen;
  - beleid voor beheersing van risico's.
   
 • Waarborgen voor de integriteit:
  - systematische analyse van integriteitrisico's;
  - beleid voor beheersing van deze risico's;
  - uitvoering van dat beleid.
   
 • Procedures en maatregelen ter voorkoming van belangenverstrengeling.
   
 • Beleid voor het beheersen van (financiële) risico's die de soliditeit van het pensioenfonds kunnen aantasen.
   
In de Code Pensioenfondsen, die is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, zijn normen opgenomen voor goed pensioenfondsbestuur. Deze Code staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het volledige stelsel van bestaande wet- en regelgeving. In de Code wordt onder meer ingegaan op de rol van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht. De Code bevat ook thema's als integraal risicomanagement, beloningen, diversiteit en verantwoord beleggen.