Visitatiecommissie

Voor de invulling van het intern toezicht is gekozen voor een visitatiecommissie, die bestaat uit drie onafhankelijke externe deskundigen. Momenteel zijn dit John Ruben (voorzitter), Herma Polee en Frank Rijksen. Het bestuur geeft de visitatiecommissie jaarlijks de opdracht het functioneren van (het bestuur van) het pensioenfonds kritisch te bezien.

De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds en is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging door het bestuur.

De visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgevers en in het jaarverslag. De visitatiecommissie betrekt de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak.